Juomapakkausten kierrätystä ei tule vaarantaa

4.10.2023

Panimoala tukee EU:n tavoitteita vähentää jätettä ja saada pakkaukset kiertoon. EU:n esitys uudeksi pakkaus- ja pakkausjäteasetukseksi sisältää kuitenkin ristiriitaisia elementtejä vihreän siirtymän tavoitteen ja nykyisen juomapakkausten kierrätysjärjestelmän suhteen. Panimoala pitää tärkeänä, että vaikutukset tutkittaisiin perusteellisemmin ennen esityksen hyväksymistä.

1. Suomen tehokasta juomapakkausten kierrätysjärjestelmää ei tule vaarantaa

Suomalainen juomapakkausten kierrätysjärjestelmä on erinomainen esimerkki kiertotaloudesta. Suurin osa juomapakkauksista saadusta materiaalista palaa käyttöön uusina juomapakkauksina. Kierrätys säästää merkittävästi luonnonvaroja ja energiaa.

Komission pakkauksia ja pakkausjätettä koskeva esitys painottaa uudelleenkäytön edistämistä kierrätettävyyden sijaan. Pakkauksien kierrätettävyys tulisi säilyttää tasavertaisena vaihtoehtona uudelleenkäytön rinnalla. Esitetyistä juomapakkausten uudelleenkäyttötavoitteista pitäisi voida poiketa, jos juomapakkausten kierrätysaste on yli 90 prosenttia ja materiaali kiertää uudelleen hyödynnettäväksi.

Suomessa pantillisten juomapakkausten kierrätys on maailman huippuluokkaa. Vuosittain pulloja ja tölkkejä palautetaan yli 2 miljardia kappaletta. Alumiinitölkeistä palautetaan 99 %, muovipulloista 90 %, lasipulloista 98 %. Juomapakkausten erinomaiset kierrätysasteet osoittavat selkeästi nykyisen mallin olevan kansalaisista toimiva.

2. Ympäristövaikutuksista ei riittävästi tutkimusta

Uudelleenkäytettävien pakkausten ympäristöhyödyistä ei ole kattavaa tutkimustietoa. Vaikutustenarvioinneista puuttuvat vaikutukset nykyisiin kansallisiin kierrätysvirtoihin tai erilaisten pakkaustyyppien elinkaarenaikaiseen hiilijalanjälkeen.

Muutosten ympäristöhyötyjä tarkasteltaessa tulisi huomioida vaikutukset niin luonnonvarojen kulutukseen, ympäristön kemikaalikuormitukseen kuin kasvihuonekaasupäästöihinkin.

Uudelleenkäytettävien pakkausten käyttöönotto lisää luonnonvarojen kulutusta, kun tehdään entistä paksumpia, useita kierrätyskertoja kestäviä pakkauksia. Ympäristön kemikaalikuorma kasvaa, kun pakkauksia pestään. Pesuaineiden lisäksi on myös huomioitava puhdistukseen käytettävän energian ja vedenkulutuksen kasvu. Tyhjien, litistämättömien pakkausten kuljetukset takaisin panimoihin lisäävät merkittävästi kuljetuksia ja sitä kautta päästöjä.

3. Uusi kierrätysjärjestelmä vaatisi isoja investointeja

Laajaan uudelleenkäyttöön siirtyminen merkitsisi massiivisia investointeja nykyiseen järjestelmään ja   vaikuttaisi merkittävästi nykyisen pantti- ja palautusjärjestelmän elinkelpoisuuteen.

Juomien valmistajien tuotantolinjat perustuvat materiaalina kierrätettäville juomapakkauksille, joten muutos edellyttäisi merkittäviä tuotantolinjastojen muutoksia sekä kokonaisen uudelleenkäyttöinfrastruktuurin rakentamisen. Myös kauppojen takatilat on suunniteltu materiaalina hyödynnettäville juomapakkauksille, joten uudelleenkäytettäville pakkauksille ei ole niissä tilaa.

Uudet vaatimukset aiheuttavat teollisuudelle ja kaupalle satojen miljoonien eurojen lisäinvestoinnit ja kymmenien miljoonien eurojen vuosittaiset lisäkustannukset.

Uudelleenkäyttövelvoite edellyttää kahden rinnakkaisen järjestelmän ylläpitämistä (uudelleentäytettävät ja nykyiset juomapakkaukset). Yksi keräysjärjestelmä tuo tehokkuutta ja kuormittaa vähemmän ympäristöä vs. kaksi rinnakkaista järjestelmää.

4. EU:n keskeinen periaate tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta ei toteudu

EU:ssa on pyritty poistamaan esteitä tavaroiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi. Kun pakkauksien pitää olla uudelleenkäytettäviä, ei tavaran vapaa liikkuvuus toteudu. Uudelleentäyttö on vaikea järjestää eri maiden välillä. Ulkomailta tuotujen juomapakkausten palauttaminen lähtömaahan uudelleentäytettäväksi ei myöskään ole ympäristönäkökulmasta perusteltua.

5. Pakkaukset eivät olisi jatkossa tasa-arvoisia

Pakkaukset suojaavat juomia, jotta juomat voidaan kuljettaa turvallisesti panimolta kaupan tai ravintolan kautta kuluttajalle. Elintarvikkeiden pakkaamisessa ei voida tinkiä hygieniasta.

On hyvä, että pakkauksia on erilaisia ja eri käyttötarkoituksiin. Panimo- ja virvoitusjuomien eniten käytetty pakkausmuoto on tölkki. Tölkkiä ei voi täyttää uudelleen, mutta tölkki kiertää materiaalina lähes loputtomasti. Uudelleenkäyttövelvoitteen myötä eri pakkaukset eivät enää olisi tasa-arvoisessa asemassa.

Uudelleenkäyttö edellyttää myös nykyistä paksumpia pakkauksia, jotta pakkaukset kestävät useita käsittelyjä, kuljetuksia ja pesuja. Riskinä siis on, että komission ehdotuksen juomapakkauksia koskevat uudelleenkäyttötavoitteet vievät pakkauskehitystä ympäristönäkökulmasta väärään suuntaan.