Panimoliiton lausunto valmisteverotuksesta

20.08.2021

Panimoliitto pitää selkeää ja läpinäkyvää ohjeistusta tarpeellisena kaikessa verotusmenettelyssä. Turhaa hallinnollista taakkaa ei tulisi lisätä toimijoiden kesken. Käytännön ohjeiden tulee olla samassa linjassa lainsäädännön kanssa niin, ettei laintulkintaan jää liikaa tulkinnanvaraisuuksia.

Panimoliitto- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry (Panimoliitto) kiittää valtiovarainministeriötä mahdollisuudesta lausua vastineensa hallituksen esityksestä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valmisteverotuslakia ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia. Valmisteverodirektiivin päätavoite on mahdollistaa tuotteiden vapaa liikkuvuus jäsenmaiden kesken ja siinä käsitellään erityisesti valmisteveron alaisten tuotteiden tuotantoa, varastointia ja siirtämistä valtioiden välillä. Valmisteverotuksessa on lähtökohtana alueperiaate, jonka mukaan jokainen jäsenvaltio verottaa sen alueella tapahtuvaa tuotteiden kulutusta.

Jos direktiivin alkuperäinen tavoite ei tällä hetkellä täysin toteudu, on hyvä, että valvontaa ja vastuita selkeytetään. On tärkeää, että kaikki toimijat toimivat samoilla säännöillä ja verotus kohdistuu kulutusmaahan. On kuitenkin hyvä muistaa muutosdirektiivin lähtökohtainen tavoite, ettei turhaa ja hallinnollista taakkaa lisätä toimijoiden kesken.

Sähköinen järjestelmä on jo monella toimijalla käytössä, ja sen toimintaa tullaan hallituksen esityksen mukaan myös tehostamaan ja muuttamaan, kun on kyse jäsenmaiden välisestä toiminnasta. Liian isoja järjestelmämuutoksia on kuitenkin hyvä välttää, sillä niiden integroiminen sisäisiin järjestelmiin on hankalaa ja nostaisi kustannuksia. Sähköisen järjestelmän käyttöä kotimaassa ei Panimoliitto näe tarpeelliseksi tulevaisuudessakaan, vaan Suomessa tulee jatkaa kevennettyä menettelyä (rahtikirjat), joka on toiminut hyvin.

Panimoliitto pitää selkeää ja läpinäkyvää ohjeistusta tarpeellisena alan toimijoiden yhtenäisen kohtelun varmistamiseksi kaikessa verotusmenettelyssä. Panimoiden tulee saada ajantasaista tietoa ja ohjeistusta verotus- ja oikeuskäytännöstä ja näin samalla parannetaan edellytyksiä toimijoiden yhdenvertaiseen kohteluun. Ongelma usein on, että valmisteverotuksen säännöksiä tulkitaan Tullin ohjeiden kautta, eivätkä ne aina vastaa lainhenkeä. Käytännön ohjeiden tulee olla samassa linjassa lainsäädännön kanssa niin, ettei laintulkintaan jää liikaa tulkinnanvaraisuuksia.